ධම්මික පැණිය – පැදි

Dhammika Paniya
Capri23auto / Pixabay

පැණි නම් පැණිය මේවා සුපිරිම බඩුය
ගැසුවොත් ලෙසට වයිරස් එනවා බොරුය
ගෑනුත් මිනිස්සුත් හිරවී කිටි කිටිය
නැත්තං ගනීවිද බං ධම්මික පැණිය

ලැබගෙන වරම් නිතියෙන මව්ගෙන් කාලි
අරගෙන වෙහෙර වට වැඳ වැඳ යාවි
අනුරපුරේටත් ගොස් රිසි සේ තග දාවී
පට්ටම පොරක් නේ මේ ධම්මික සාමී

සිංහල දෙමළ හරි හරියට හසුරුවන
පලයන් වරෙන් පෝඩා යැයි බිනෙන
පත අට එකට සිදුවා සමගින දෙරණ
පච අත අරී මුන්දෑ රෙද්දේ රෙවෙන

චතුර

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.