කාලෝ අයංතේ

දිරා ගිය දුබල ගස් වල පත් දැන් ගිලිහී ඇත
රන්වන්ව බබලන මල් ඇති අලුත් ගස්වල ඵල,
පීදීමට ලගය
පීදීමට ලග නිසාදෝ ඒවා පහන් සිළුවන්ව
බබලයි
එවන් පහන් සිළු නොනිමෙන සේ දැල්විය යුතුය
එහෙයින් කාලය එලඹ තිබේ

ගොවියෝ බිත්තර වී රැස් කර සීසාති
වපුරති
පොළවට දඩ ගෙවති
නමුත්,
අස්වැන්නට හිමිකම් නොලබති

යාචකයෝ නැවත නැවතත් හිගමන් යති
අසරණවම පිල් කඩක මියෙති
ලොවට නොකියාම සැගවෙති
ධනපතියෝ නැවත නැවත ව්‍යාපාර වලය හිමිකම් ලබති
ලාභ උපයති
එයින් සුරසැප විදිති
එහෙයින් කාලය එළඹ තිබේ

දිවි පිදූ අපමණ මිනිසුන්ගේ ලෙයින් මසින් මේ භූමිය තෙත්ව ඇත
පොළව එරෙහි වුවත්
ඒ මතින් නැගි දහසක් මල් ගොමු මතින්
නැගෙන්නේ අමුතුම සුවදකි
ඒ සුවදේ ආශ්වාසයෙන් නැගිටිය යුතුය
අල්පේශාක්‍යයෝත් මහේශාක්‍යයෝත් අත් බැදි ගත යුතුය
එහෙයින් කාලය එළඹ තිබේ

කාළුදායී ථේර ගාථා ඇදුරිනි
නිර්මාණ

You may also like...

1 Response

  1. 2020-06-29

    […] කාලෝ අයංතේ […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.