උකස් කළ හදවත

Image by Free-Photos from Pixabay

දහදිය කඳුළු උණු කර
සිතුවිලි සයුර සම කළ
පෝරුව උඩදි පැලඳුව
උකස් විය මගෙ හදවත
 
විසිරිලා වීදුරු කටු
ඇනී ලේ ගැලූ මගෙ හිත
“උඹේ ආදරේ බොරුවක්”
කෝපයෙන් දොඩන පෙම්වත
 
සංකේතයක් මිස රන් මුදුව
ජීවිතය නොවේ අප ළංකරන
හදවත දුන්නෙ මං උකසට
පොඩි උන්ගෙ බඩගින්නට
 
ආදරය නම් ලොව සුන්දරය
බොරු කියා රැවටුවේ කවුරුද
දරු පෙම තරම් උණු හැඟුමක්
මිහිපිට වෙන තැනුවෙ කවුරුද
 
– යනූෂා ලක්මාලි

You may also like...

3 Responses

  1. 2020-06-29

    […] උකස් කළ හදවත […]

  2. 2020-06-30

    […] උකස් කළ හදවත […]

  3. 2020-07-07

    […] උකස් කළ හදවත […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.