භූති

අකාලයේ සිට එන්නෙකි
        නිරපරාද දොස් ලබන්නෙකි 
විටෙක පැසසුම් ද උරුම අයෙකි
     ක්ෂණයෙන් සියල්ල වියැකී යන්නෙකි

ජීවිතය සශ්‍රීක වන්නා වූ ද, 
     දිවි කතර මකරන්දයක් කරන්නා වූ ද,
මලසුන පූජනීය කරන්නා වූ ද,
     ඇදහිය යුතු ආගමක් වන්නා වූ ද

ආලයෙහි උත්තරීතර වන්,
     වෛරයෙහි ප්‍රකට තුන්සිත් වන්,
 දසමස කුස හොවා පැමිණි වන්,
      නාභියෙන් වෙන්කර වූ වන්

නොයෙක් ලැබුම් ලබා ,  වරකින් ඇඳ වැටුණු …
       විනිවිද පෙනෙන වෛවර්ණයෙන් හෙබි වුණු … 
   තරාතිරම් උදම් අනා, ධාරානිපාත වුණු …
උන්මාදනීය , කුණාටුවන් .. ආවේගය වුණු 

           ° ඇයයි ° .. ස්ත්‍රිය.,.,…..

අනේ.!  ,,,
අහෝ.!  කියන්නට බොහෝ අය සේම,
අවලාදයන් හඬ නඟා කියූ ලෝකයා සේම,
සහරාවට කාෂ්ඨකය වන්නා වූ සේම,
විශ්වයෙහි රිද්මයයි , *ඇයත්* , ඔබ සේම…

– කැස්පර් –

You may also like...

2 Responses

  1. 2020-06-29

    […] භූති […]

  2. 2020-06-29

    […] භූති […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.