°කදලී°🎯

වහසි බසින්, මැවුම් මවන…
සිනහ මුවින්, ජන හද ගෙන…
අසීමිත වූ පාඨ රැසක…
අත් එකලූ, මහජන කැළ…🙏

මහජනයා වෙනුවෙන් අප,
පවසයි මුවඟින් සිතුලෙස,
ආසන රැස් කරගත් විට,
අතුරුදහන් වේ සියල්ල….😌

මැති – ඇමතිට පට්ටම්…..
කෝ අපගේ වට්ටම්…..
කතිර ගොඩක පැටලුනු අප,…
බදුවලටත් යටපත්….😬

දිනවන්නට පෙර දි තිබෙන, 
වෙස් මුහුණුත් පා කරන්න…
එන්න යන්න නාඩගමට…
දියවැනුමට ආ වඩන්න….🔥


…*අංකවලට වහල් නොවී, ස්වීයත්වය කිරුළු පළඳන මඟක් කරා…. අපහාසයට නොව හුදෙක් යථාවාදී දැනවීමක්*…✨️..
                                      
– කැස්පර් –

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.