ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් සටන් කිරීමට නිර්ධන පංතිය සූදානම් විය යුතුයි – ප්‍රියන්ත – මැයි දිනය 2020

වෘත්තීය සමිති නායක, ප්‍රියන්ත වික්‍රමසිංහ සහෝදරයා විසින් 2020 මැයි දිනය වෙනුවෙන් අදහස් දැක්වීමට ඉදිරිපත් වෙමින්, අපට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඇති විට හමුදා පාලනයක් පිළිබඳ කථා කරන්න පුලුවන් උනත්, හමුදා පාලනයකදි අපට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉල්ලල ගන්න නොහැකිය යන්න අවබෝධ කරගත යුතු බව ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.