මාතෘ මූලික ධර්මය ඉදිරියට ගැනීමට කාලය ඇවිත් – බාහු – මැයි දිනය 2020

“මේ කම්කරුවන්ගේ හා නිර්ධනයින්ගේ දිනයේදී අප මතක් කළ යුතුයි, මනුෂ්‍ය සමාජය ආරම්භයේ පැවති මාතෘ මූලික ධර්මය ඉදිරියට ගැනීමට කාලය ඇවිල්ල තියෙනව කියල. ”

ජාත්‍යන්තර මැයි දිනය වෙනුවෙන් බාහු සහෝදරයා කළ අදහස් දැක්වීම.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.