‘කළු ජූලි‍ය‍ේ’ වි‍ර‍ෝධයට එල්ල කළ ජාතිවාදී ප්‍රහාරය නසසප ‍හ‍ෙලා දකී

සේයා අන්තර්ජාලයෙන්

‘කළු ජූලි‍ය‍ට’ වසර40 ක් පි‍‍රීම ‍‍සිහිපත් කරමින් සමාජවාදී තරුණ සංගමය සහ තවත් සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් පසුගිය ජූලි 23 දින කොළඹ දී සංවිධානය කර තිබූ අනුස්මරණයට සහ එම ජාතිවාදී ප්‍රහාර මාලාවට වි‍ර‍ෝධය පළ කිරීමේ උද්‍‍ඝ‍ෝෂණයට එල්ල කළ මැර ප්‍රහාරය හ‍ෙලා දකිමින් නව සම සමාජ පක්ෂ‍ය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

“ද‍ෙමළ ජනතාවගේ උරුමයන් සුරැකීම වෙනුවට එම ජනතාව පාගාදමනු ලැබ තිබීම අඛණ්ඩව පවත්වා‍ගෙන යෑමේ නින්දිත පරමාර්ථය ‍ව‍ෙනුවෙන් එදා ‍ම‍ෙම මැර ප්‍රහාරය සංවිධානය කරන ලද බව ගැන කිසිදු සැකයක් නැත.”

සිවිල් සංවිධාන හා මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයන් දෙමළ ජනතාවගේ ස්වපාලන අයිතීන් ‍ව‍ෙනුවෙන් සමාජයට ආමන්ත්‍රණය කරද්දී, එම පිවරයන් ආරක්ෂා කිරීම හා එවන් සියළුම කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම අද දව‍ස‍ේ අවශ්‍යතාවය බව නසසප සිය මාධ්‍ය නිවේදනය මගින් මගින් පෙන්වා දෙයි.

“සමාජ ආර්ථික වෘධිය හා මිනිස්කම ‍ග‍ෙන ආ හැකි මාවත වන්‍නේ යුක්තිය, සාධාරණත්වය හා ස්වපාලනය මත පදනම් වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රීය බලය ‍බ‍ෙදා ගැනී‍මේ පියවරයන් හරහා, පවතින ව්‍යසනකාරී ඒකීය රාජ්‍ය පුපුරුවා හැරීම මගින් පමණක්” බව නසසප වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර සිටී.

Press-Release-NSSP-2023.07.25-Attack-on-Siritunga

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.