විකුණා දැමිම වෙනුවට සැබෑ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක් උදෙසා බලකරමු!

ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධව පසුගියදා විහාර මහා දේවි එලිමහන් රංගපිඨයේ පවත්වන ලද ජාතික මහා සමුළුව අමතමින්, වෘත්තීය සමිති නායක ප්‍රියන්ත වික්‍රමසිංහ ‘විකුණා දැමිම වෙනුවට විදුලි බිල අඩුකරන, සැබෑ ⁣ලෙස ජනතාවට සේවය සපයන ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක් උදෙසා බලකරමු!’ මැයෙන් කළ අදහස් දැක්වීම.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.