“මාක්ස්වාදය පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය” සාකච්ඡා සභාව

ලෙනින් සහෝදරයාගේ අභාවයෙන් වසර සියයක් සැපිරීම නිමිත්තෙන් “මාක්ස්වාදය පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය” තේමාව යටතේ පසුගිය පෙබරවාරි 17 වැනි දා සාකච්ඡා සභාවක් සංවිධානය කර තිබුණි.

ප්‍රියන්ත වික්‍රමසිංහ සහෝදරයා මුලසුන දරණ ලද මෙම සාකච්ඡා සභාවට, මහාචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි, ටී. මදුසූදනන් සහ රණත් කුමාරසිංහ අදහස් දැක්වීමෙන් එකතු විය.

ඒ අනුව ඔවුන් දැක්වූ අදහස් පහතින්,


Priyantha Wickramasinghe
Ranath Kumarasinghe – Part 01

T. Madhusudanan
Prof. Nirmal Ranjith Dewasiri – Part 01

Prof. Nirmal Ranjith Dewasiri – Part 02
Ranath Kumarasinghe – Part 02

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.